Siirry suoraan sisältöön

Yhdistyksen säännöt


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Someron Eläinapuyhdistys ry ja sen kotipaikka on Somero.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • pyrkiä auttamaan kaikkia avun tarpeessa olevia eläimiä mahdollisuuksiensa mukaan.
 • edistää eläinten hyvää hoitoa ja eläinsuojelutyötä sekä vastustaa eläinten rääkkäystä ja kaltoinkohtelua

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • voi opastaa lemmikin omistajia hyvään eläinten pitoon
 • pitää erilaisia tapahtumia, koulutuksia ja valistustilaisuuksia
 • järjestää jäsenille mahdollisuuksia eläinten hoitoon ja eläinsuojeluun liittyviin koulutuksiin
 • tukea vähävaraisia lemmikin omistajia
 • siruttaa ja rekisteröidä lemmikkieläimiä
 • tehdä yhteistyötä muiden eläinten hyvinvoinnista huolehtivien tahojen kanssa
 • ottaa huostaansa kodittomia ja hylättyjä eläimiä, hoitaa niitä yhdistyksen sijaiskodeissa ja periä lemmikistä suojamaksun luovuttaessaan sen uuteen kotiin
 • auttaa ja tukea muita eläinsuojeluyhdistyksiä ja vastaavia eläinten suojakoteja
 • ostaa jäsenilleen eläinsuojeluun ja -hoitoon liittyviä tarvikkeita

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan:

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja muita varainhankintatempauksia
 • pitää kirpputoria ja myydä erilaisia tuotteita
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä sekä kannatus- sijaiskoti- ja kunniajäseniä.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi ja sijaiskotijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa edistää eläinsuojelutyötä.

Varsinaiset jäsenet, sijaiskotijäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Sijaiskotijäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen kanssa sijaiskotisopimuksen tehnyt henkilö.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa kannattaa eläinsuojeluaatetta ja tukea yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroamisesta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen jäsen voidaan katsoa eronneeksi, kun jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta yhdeltä (1) vuodelta. Yhdistyksen hallitus tekee päätöksen jäsenen katsomisesta eronneeksi.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, ei enää täytä laissa mainittuja jäsenyyden ehtoja tai on toiminut vastoin yhdistyksen toimintaperiaatteita.

5. Jäsenmaksut

Jäseniltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsenet ja sijaiskotijäsenet eivät maksa jäsenmaksuja. Hallitus voi alentaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksua tai vapauttaa hänet jäsenmaksusta huonon varallisuustilanteen perusteella.

Varsinaisina jäseninä olevilta luonnollisilta henkilöiltä ja yhteisöiltä voidaan periä erisuuruiset jäsenmaksut.

6. Hallitus

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, 2-4 varsinaista jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Yhdistyksen hallitukseen ehdolle asettuvan henkilön on oltava yhdistyksen jäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voi kokoontua fyysisesti tai pitää etäkokouksia verkkoympäristössä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yhteensä kaksi (2) hallituksen jäsentä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille / toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien / toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä, sijaiskotijäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla sähköpostilla.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa / toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat / varatoiminnantarkastajat
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.